Електромонтажне обладнання

Правильний вибір електроустаткування – запорука вашої безпеки

При облаштуванні чи ремонті житла, інших приміщень, кожен замислюється про купівлю електромонтажного обладнання. Щоб купити розетки та вимикачі у Дніпропетровську, необхідно продумати цю покупку з повною відповідальністю, адже приміщення має бути електробезпечним. Продаж розеток та вимикачів для світла передбачає звернення вашої уваги на технічні характеристики певного продукту. Перший параметр при вказівці характеристики – напруга, що діє, споживане пристроєм, за допомогою якого і забезпечується його робота. Наступним параметром виступає показник номінального струму - максимально-допустимий для умов нагрівання струмопровідних частин та ізоляції струм, функціональність обладнання при якому може бути не обмеженою в часі.

Різноманітність розеток за технічними характеристиками

Інтернет магазин електротоварів дає можливість підібрати за потужністю обладнання, придатне для користування побутовими приладами за правилами безпеки. Щоб підрахувати потрібну вам потужність розетки, необхідно помножити параметри, що вказані на товарі. Так, при множенні кількостей вольт та ампер, вказаних на розетці, виведеться число, що визначає показник потужності. При роботі приладу з використанням розетки, не розрахованої на його потужність, є всі шанси не тільки нагріти її до критичного стану, але й зовсім розплавити. Виходячи з цього, потрібно дивитися на максимальний допустимий струм, вказаний у характеристиках розетки.

Розетки для зовнішніх робіт мають ступінь захисту вказану на корпусі розетки або документації, представлену у вигляді ряду цифр після коду IP. На рівень захисту розетки від пилу та інших дрібних частинок у діапазоні від 0 до 6 вказує перша цифра. Якщо маркування пристрою дорівнює нулю, захисту від пилу немає. Діапазоном від 0 до 8 позначають рівень захисту від проникнення вологи – друга цифра. Підбираючи в каталозі товар, необхідно знати, для якого приміщення має бути призначена ваша електрика. Якщо приміщення має підвищений рівень вологості або передбачається використання на вулиці, то потрібна розетка з максимальним ступенем захисту від води.

Ціни на розетки та вимикачі в Україні можуть змінюватись відповідно до виробника та технічних характеристик. Вартість розеток і вимикачів залежить від набору функціоналу даної електрики. Вибір необхідно зробити на користь того пристрою, що має заземлення.

Відповідно до виробників, розетки та вимикачі мають певні відмінності. Так, дірочками із невеликими отворами оснащені американські розетки. Два отвори та штирок вміщує у собі розетка французького походження. Місце для штекера всередині поглиблення приладу передбачено в євророзетці. Розетки, як і вимикачі, можуть бути призначені для відкритої проводки і прихованої. Прихована проводка найчастіше використовується для квартири, що має на увазі розташування проводів, що ведуть до проводки, всередині стіни. Електричні дроти, що йдуть поверх стіни і заховані в призначені для цього кабельні канали - один з відкритих варіантів проводки. Поруч із, зустрічаються також проміжні варіанти електричної проводки. Популярними стають розетки без гвинтового з'єднання, де маленькі отвори, в які вставляються дроти, розширюються в момент увімкнення обладнання.

 

 

 

Правильный выбор электрооборудования – залог вашей безопасности

При обустройстве или ремонте жилья, других помещений, каждый задумывается о покупке электромонтажного оборудования.Чтобы купить розетки и выключатели в Днепропетровске, необходимо продумать эту покупку с полной ответственностью, ведь помещение должно быть электробезопасным. Продажа розеток и выключателей для света подразумевает обращение вашего внимания на технические характеристики определенного продукта. Первый параметр при указании характеристики – действующее напряжение потребляемое устройством, с помощью которого и обеспечивается его работа. Следующим параметром выступает показатель номинального тока - максимально-допустимый для условий нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, функциональность оборудования при котором, может быть не ограниченной во времени.

 Разнообразие розеток по техническим характеристикам

Интернет магазин электротоваров дает возможность подобрать по мощности оборудование, пригодное для пользования бытовыми приборами по соответствию правил безопасности. Для того, чтобы подсчитать нужную вам мощность розетки, необходимо умножить параметры, что указаны на товаре. Так, при умножении количеств вольт и ампер, указанных на розетке, выведется число, определяющее показатель мощности. При работе прибора, с использованием розетки, не рассчитанной на его мощность, есть все шансы не только нагреть ее до критического состояния, но и вовсе расплавить. Исходя из этого, нужно смотреть на максимальный допустимый ток указанный в характеристиках розетки.  Розетки для наружных работ имеют степень защиты указанную на корпусе розетки или в документации, представленную в виде ряда цифр после кода IP. На уровень защиты розетки от пыли и прочих мелких частиц в диапазоне от 0 до 6 указывает первая цифра. Если маркировка устройства равна нулю, защиты от пыли нет. Диапазоном от 0 до 8 обозначают степень защиты от проникновения влаги – вторая цифра. Подбирая в каталоге товар, необходимо знать, для какого помещения должна быть предназначена ваша электрика. Если у помещения повышенный уровень влажности или предполагается использование на улице, то нужна розетка с максимальной степенью защиты от воды.

Цены на розетки и выключатели в Украине могут варьироваться в соответствии с производителем и техническими характеристиками. Стоимость розеток и выключателей различается в зависимости от набора функционала данной электрики. Выбор необходимо сделать в пользу того устройства, что оснащено заземлением. В соответствии с производителями, розетки и выключатели имеют определенные отличия. Так, дырочками с небольшими отверстиями оснащены американские розетки. Два отверстия и штырек вмещает в себе розетка французского происхождения. Место для штекера в середине углубления прибора предусмотрено в евророзетке. Розетки, как и выключатели, могут предназначаться для открытой проводки и скрытой. Скрытая проводка зачастую используется для квартиры, что подразумевает расположение проводов, ведущих к проводке, внутри стены. Электрические провода, идущие поверху стены и спрятанные в предназначенные для этого кабельные каналы – один из открытых вариантов проводки. Наряду с этим, встречаются также  промежуточные варианты электрической проводки. Популярными становятся розетки без винтового соединения, где маленькие отверстия, в которые вставляются провода, расширяются в момент включения оборудования.

Каталог товаров
2016©0.5963